Bel ons: 040 844 50 07info@khbemiddeling.nl

Neder Tax

ALGEMENE VOORWAARDEN van Korpal huizen bemiddeling, Stationsweg 11A 5283 5674 TS Nuenen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 73523097, hierna te noemen " Korpal huizen bemiddeling"

 

MODEL ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Korpal Huizen Bemiddeling, hierna te noemen ‘Makelaar’, sluit met haar Opdrachtgevers in hun hoedanigheid van aspirant-huurder, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’.

2. Onder bemiddeling wordt verstaan: de inspanningsverplichting van Korpal Huizen Bemiddeling gericht op het tegen betaling van een bemiddelingsvergoeding (courtage) door Opdrachtgever in contact brengen van Opdrachtgever met potentiële verhuurder(s), opdat Opdrachtgever met een verhuurder van een woonruimte een huurovereenkomst sluit, waaronder is begrepen de begeleiding door Korpal Huizen Bemiddeling bij bezichtiging(en) van een of meer woonruimte(n) als bedoeld in artikel 7:425 BW.

3. Onder bemiddelingsvergoeding of courtage wordt verstaan de door Opdrachtgever aan Korpal Huizen Bemiddeling verschuldigde tegenprestatie voor diens bemiddelingswerkzaamheden.

4. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als ‘de consument’.

5. Bepalingen die afwijken van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

7. De door Korpal Huizen Bemiddeling te vervaardigen c.q. door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, (taxatie)rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ‘de bescheiden’. Onder ‘de bescheiden’ worden verstaan schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens Makelaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Korpal Huizen Bemiddeling.

9. Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

10. Indien Korpal Huizen Bemiddeling niet binnen bekwame spoed nakoming door Opdrachtgever verlangt, laat dit het recht op nakoming van Korpal Huizen Bemiddeling onverlet.

11. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene bemiddelingsvoorwaarden niet aan hem ter hand gesteld zijn indien Korpal Huizen Bemiddeling deze algemene bemiddelingsvoorwaarden al eerder bij een andere transactie aan Opdrachtgever ter hand gesteld heeft.

12. Korpal Huizen Bemiddeling behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de algemene bemiddelingsvoorwaarden van Korpal Huizen Bemiddeling te wijzigen.

 

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten


1. Mondelinge afspraken binden Korpal Huizen Bemiddeling eerst nadat deze schriftelijk door Korpal Huizen Bemiddeling zijn bevestigd dan wel zodra Korpal Huizen Bemiddeling met instemming van Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene bemiddelingsvoorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Korpal Huizen Bemiddeling bindend.

Artikel 3: Verplichtingen van Opdrachtgever, verschuldigdheid van courtage


1. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Korpal Huizen Bemiddeling gewenste vorm aan Korpal Huizen Bemiddeling ter beschikking worden gesteld.

2. Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst door beide partijen. Opdrachtgever zal niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren.

3. Indien Opdrachtgever en/of zijn relaties blijken te gaan wonen in een woonruimte, waarvan Opdrachtgever de gegevens van Korpal Huizen Bemiddeling heeft verkregen, is Opdrachtgever de courtage aan Korpal Huizen Bemiddeling verschuldigd, ongeacht of de huurovereenkomst door bemiddeling van Korpal Huizen Bemiddeling tot stand is gekomen

4. Indien door welke oorzaak dan ook Opdrachtgever niet gaat wonen in de woning voor welke door de bemiddeling door Korpal Huizen Bemiddeling een huurovereenkomst tot stand is gekomen, of indien de huurovereenkomst voor deze woning wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de courtage te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan.

5. Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de courtage te voldoen ongeacht of de vergunning is of zal worden verleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

6. Indien Opdrachtgever na het geven van een akkoord voor het huren van een woonruimte, om redenen welke niet aan Makelaar zijn toe te rekenen, de woonruimte niet langer wenst aan te huren, is Opdrachtgever gehouden aan Korpal Huizen Bemiddeling een bedrag te voldoen gelijk aan de courtage die Opdrachtgever aan Korpal Huizen Bemiddeling verschuldigd zou zijn geweest indien definitief een huurovereenkomst tot stand zou zijn gekomen met de betreffende verhuurder. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden Korpal Huizen Bemiddeling te vrijwaren voor eventueel door de betreffende verhuurder geleden schade.

7. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Korpal Huizen Bemiddeling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 4: Persoonsgegevens


De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van Korpal Huizen Bemiddeling. Korpal Huizen Bemiddeling verstrekt zonder toestemming van Opdrachtgever geen gegevens aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Korpal Huizen Bemiddeling gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 5: Termijnen


1. Opgegeven termijnen waarbinnen door Korpal Huizen Bemiddeling de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Korpal Huizen Bemiddeling haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Korpal Huizen Bemiddeling is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Opdrachtgever - vooruitbetaling of zekerheid van Opdrachtgever te verlangen, alvorens met de te verrichten werkzaamheden te starten althans deze voort te zetten.Artikel 6: Voortgang, uitvoering overeenkomst


1. Korpal Huizen Bemiddeling is gehouden de overeenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren.

2. Korpal Huizen Bemiddeling kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen.


Artikel 7: Duur overeenkomst, inspanningsverplichting makelaar


1. Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Korpal Huizen Bemiddeling zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Korpal Huizen Bemiddeling en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Korpal Huizen Bemiddeling, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.Artikel 8: Einde en opzegging van de bemiddelingsovereenkomst


1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden, eindigt de bemiddelingsovereenkomst onder meer door:

a. vervulling van de overeenkomst door Korpal Huizen Bemiddeling;
b. opzegging door Opdrachtgever;
c. opzegging door Korpal Huizen Bemiddeling.

2. De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat is bereikt.

3. Opdrachtgever en Korpal Huizen Bemiddeling zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen.

4. Partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij.

 

Artikel 9: Reclames en klachten


1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden, zoals de (concept-) huurovereenkomst van Korpal Huizen Bemiddeling tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen

2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Korpal Huizen Bemiddeling te worden gemeld.

2. Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten - dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking dan wel nadat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door Opdrachtgever aan Korpal Huizen Bemiddeling te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van de Korpal Huizen Bemiddeling.

Artikel 10: Aansprakelijkheid


1. Indien Korpal Huizen Bemiddeling bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is Korpal Huizen Bemiddeling nimmer partij bij de huurovereenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst. Korpal Huizen Bemiddeling is in geen geval aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wet.

2. Korpal Huizen Bemiddeling kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Korpal Huizen Bemiddeling, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.

3. Korpal Huizen Bemiddeling is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van Korpal Huizen Bemiddeling tot stand gekomen huurovereenkomst.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Korpal Huizen Bemiddeling.

5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Korpal Huizen Bemiddeling in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Korpal Huizen Bemiddeling hiervoor verzekerd is.

6. Indien Korpal Huizen Bemiddeling niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Korpal Huizen Bemiddeling te allen tijde beperkt tot twee maal de hoogte van de door Korpal Huizen Bemiddeling aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen courtage.

7. Korpal Huizen Bemiddeling is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door opdrachtgever van de woning aanwezig is. Het is aan opdrachtgever zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de verhuurder daarop aan te spreken.

Artikel 11: Betaling


1. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever al hetgeen hij aan Korpal Huizen Bemiddeling verschuldigd is te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling:

a. zal Opdrachtgever aan Korpal Huizen Bemiddeling een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd;
zal Opdrachtgever, na daartoe door Korpal Huizen Bemiddeling te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 40,00;

2. Al hetgeen Opdrachtgever aan Korpal Huizen Bemiddeling verschuldigd is wordt door Opdrachtgever tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaanmaking.

3. Ter keuze van Korpal Huizen Bemiddeling kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Korpal Huizen Bemiddeling bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Korpal Huizen Bemiddeling het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.

5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen Opdrachtgever en Korpal Huizen Bemiddeling gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;
(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 13: Bevoegde rechter, toepasselijk recht


1. Op de tussen Korpal Huizen Bemiddeling en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Korpal Huizen Bemiddeling, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Korpal Huizen Bemiddeling is gevestigd.(versie oktober 2013)