facebook
5654LS Eindhoven, Tinelstraat 5      040 844 50 07

KH Bemiddeling

Cookieverklaring

POLSKI

Hollandse gastvrijheid is een koekje bij de koffie of thee. Digitale gastvrijheid is een cookie bij een websitebezoek. Met cookies maken wij onze website gebruiksvriendelijk. In deze cookieverklaring vind je onze gegevens, lees je wat cookies zijn, welke cookies wij en derden gebruiken, waarom deze cookies gebruikt worden, hoe lang wij cookies bewaren en hoe je cookies kunt verwijderen.

Onze gegevens
KH Bemiddeling
Tinelstraat 5
5654LS Eindhoven

Telefoonnummer: 040 844 50 07
KvK-nummer: 73523097

www.khbemiddeling.nl
info@khbemiddeling.nl

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin informatie wordt opgeslagen. Deze tekstbestanden plaatsen wij of andere partijen op je computer of mobiele apparaat. Bij je volgende bezoek lezen wij in het tekstbestand bijvoorbeeld je voorkeuren of inloggegevens. Hierdoor hoef je niet elke keer je voorkeuren aan te geven en kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken. Onder het kopje ‘overzicht cookies’ zie je welke cookies wij plaatsen en waarvoor deze gebruikt worden.

Let op: Als je geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze website of een deel daarvan naar behoren werkt.

Overzicht cookies:

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer je naar een andere subpagina gaat, inloggegevens worden opgeslagen, de website goed op je beeldscherm wordt weergegeven, onthouden wordt of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, misbruik kan worden opgespoord, belasting van de website wordt verdeeld, het winkelmandje werkt en gegevens worden onthouden voor de bestelprocedure. Social media cookiesOm inhoud van onze website te kunnen delen op social media worden er door Facebook cookies geplaatst.

Tracking cookies

Wij verbeteren onze website voortdurend door te analyseren hoe je onze website gebruikt, hoe je ons gevonden hebt en waar eventuele knelpunten zitten. Hiervoor plaatsen wij cookies. Advertentie cookies Wij plaatsen cookies om ervoor te zorgen dat je niet telkens dezelfde advertentie ziet, aanbiedingen passen bij je interesses, we weten hoeveel bezoekers op een advertentie klikken en hoeveel mensen uiteindelijk een aankoop doen.

We bewaren de cookies niet langer dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.

Op de cookies die door andere partijen worden geplaatst is hun cookieverklaring van toepassing. Deze kan tussentijds wijzigen. De actuele cookieverklaring kun je vinden op de website van de betreffende partij.

Je kunt cookies ook verwijderen

Via je internetbrowser (het programma waarmee je websites bekijkt) kun je cookies verwijderen. Hoe dit moet hangt af van de internetbrowser. Wij hebben een korte handleiding voor de meest voorkomende internetbrowsers gemaakt.

Google Chrome: Ga naar instellingen, klik op geavanceerde instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en andere site- en plug-ingegevens en klik op browsegegevens wissen.
Internet Explorer: Ga naar instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en opgeslagen websitegegevens en klik op wissen.
Safari: Ga naar voorkeuren, klik op beveiliging, klik op cookies tonen, klik op alles verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op verwijderen.
Mozilla Firefox: Ga naar het menu en kies opties, selecteer privacy, kies aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis bij Firefox, klik op cookies tonen, klik op alle cookies verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op geselecteerde verwijderen.

Staat je internetbrowser er niet bij? Of zijn de instellingen tussentijds gewijzigd? Gebruik dan de help- of zoekfunctie van je internetbrowser.

Wijzigingen

Wij kunnen de informatie in deze cookieverklaring zonder aankondiging wijzigen. Wijzigingen zijn bijvoorbeeld nodig als wij onze website aanpassen of als de wetgeving wordt aangepast. Wij raden je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze cookieverklaring is gewijzigd.

 

Cookie statement

Dutch hospitality is a cookie with your coffee or tea. Digital hospitality is a cookie for a website visit. Cookies make our website user-friendly. In this cookie statement you can read our information, what cookies are, which cookies we – and third parties – use, why these cookies are used, how long we keep cookies and how to delete cookies.

Our information
KH Bemiddeling
Tinelstraat 5
5654LS Eindhoven

Phone number: 040 844 50 07


Chamber of Commerce number: 73523097

www.khbemiddeling.nl
info@khbemiddeling.nl

What are cookies?

Cookies are small text files that store information. We, or other parties, place these text files on your computer or mobile device. For example, in your next visit, we are able to read your preferences or login details in the text file. This means that you do not have to indicate your preferences again and we can make the website more user-friendly. Under the heading “Cookies Overview” you will see which cookies we place and what they are used for.

Note: If you do not consent to placing cookies, we cannot guarantee that our website or any part thereof works properly.

Overview cookies:

Functional necessary cookies
We place functional cookies to make our website work well. No permission is required for placing these cookies. This concerns cookies that make sure preferences are saved, information is remembered when you go to another subpage, logins are stored, the website is displayed properly, it is remembered if you have given permission to post cookies, abuse can be detected, the load of the website is distributed, the shopping cart is working and data is remembered for the ordering process. Social media cookiesTo share content from our website on social media, Facebook will place cookies.

Tracking cookies

We continuously improve our website by analysing how you use our website, how you found us and where there are any bottlenecks. We place cookies for this. Ad cookies We place cookies to ensure you do not see the same ad every time, offers match your interests, we know how many visitors click on an ad and how many people eventually make a purchase.

We do not store cookies longer than required by law and not longer than is strictly necessary for carrying out the purposes.

If other parties place cookies, their cookie statement applies. This may change in the meantime. The current cookie statement can be found on the website of the party concerned.

You can also delete cookies

Via your web browser (the programme that allows you to view websites) you can delete cookies. How this should be done depends on the Internet browser. We have created a short guide for the most common Internet browsers.

Google Chrome: Go to Settings, click Advanced Settings, click Clear Browsing Data, select Cookies, and Other Site and Plugin Details, and then click Clear Browsing Data.
Internet Explorer: Go to Settings, click Clear Browsing Data, select Cookies and Saved Website Data, and click Delete.
Safari: Go to Preferences, click Security, click Show Cookies, click Delete All, or select one or more cookies and click Delete.
Mozilla Firefox: Go to the menu and choose Options, select Privacy, choose use custom settings for History at Firefox, click on Show Cookies, click on Delete All Cookies, or select one or more cookies and click on Delete Selected.

Is your web browser not included? Or have the settings changed in the meantime? Then use the help or search function of your Internet browser.

Changes

We can change the information in this cookie statement without notice. Changes are required, for example, if we modify our website or if the legislation is modified. We encourage you to check regularly if the information provided and the text of this cookie statement have been changed.

©EenvoudigRecht.nl

POLSKI

1000 +

duizenden tevreden huurders

14 +

meer dan 14 jaar ervaring

14 +

meer dan 14 jaar ervaring

  KH Bemiddeling B.V.

  Als U registreerde bent bij Korpal huizen bemiddeling krijgt u alle nieuwe aanbod per mail. Zo bent U geïnformeerde met onze nieuwe aanbod.

  maandag08.00-17.00
  dinsdag08.00-17.00
  woensdag 08.00-17.00
  donderdag 08.00-17.00
  vrijdag 08.00-17.00
  zaterdag08.00-17.00
  Zondag08.00-17.00

  Adres

  Tinelstraat 5, 5654LS Eindhoven, Nederland

  KvK

  7352309

  BTW

  NL859557923B01

  Telefoon

  040 844 50 07