facebook
5654LS Eindhoven, Tinelstraat 5      040 844 50 07

KH Bemiddeling

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.khbemiddeling.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens
KH Bemiddeling
Tinelstraat 5
5654LS Eindhoven

Telefoonnummer: 040 844 50 07
KvK-nummer: 73523097

www.khbemiddeling.nl
info@khbemiddeling.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op onze website, om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen wel profielen van je op of nemen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam- Geslacht- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Geboortedatum- Geboorteplaats- Burgerservicenummer (BSN)- IP-adres- Bankrekeningnummer

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@khbemiddeling.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@khbemiddeling.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen en automatische verwijdering van verouderde gegevens.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Privacy statement

This privacy statement contains our information, explains personal data and the processing of personal data and for what purposes we process your personal information. It explains your rights, what we do to ensure your personal data are safe and how long they are stored. This privacy statement applies when you visit our website (www.khbemiddeling.nl), place an order or close contracts.

Our information
KH Bemiddeling
Tinelstraat 5
5654LS Eindhoven

Phone number: 040 844 50 07
KvK number: 73523097

www.khbemiddeling.nl
info@khbemiddeling.nl

Personal data

Personal data are data that provide information about you that directly or indirectly identify you.

Processing personal data

By processing personal data we mean the collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by forwarding, dissemination or otherwise making available, combining, blocking, erasure or destruction of your personal data.

Purposes

We process your personal data for the following purposes: so that we can contact you, for the ordering process, the implementation of the agreement, so that we can inform you of changes to our services or products, so that we can deliver our products or services to you, to send newsletters if you gave permission, for general or targeted offers, for your account on our website, to post reviews. We only process personal data that are necessary for these purposes.

We also process your personal information to fulfil legal obligations, improve our services, to investigate complaints and to prevent fraud. We never sell your personal information to third parties. We draw up profiles of you or take automated decisions that can have significant consequences for you. In order to take care of your personal data, we conclude a processing agreement with companies if those companies process your data in our assignment.

Personal data that we process

In order to carry out the purposes, we process the following personal data:
– First and last name- Gender- Adress- Phone number- E-mail adress- Date of birth- Birthplace- Civil service number- IP adress- Bank account number

You also have rights

Wish to know which personal data we processed? Send an email to info@khbemiddeling.nl with a request for access to your data. You will receive a response to the request within four weeks.

Are your personal data incorrect, incomplete, irrelevant for the purposes for which they are processed or otherwise in breach of the General Data Protection Regulation (GDPR) or other legislation? Then you have the right to correction of your personal data. Correction means correction, addition, deletion or blocking of your personal data. You also have the right to object to the processing of your personal data, the right to have less data processed, the right to withdraw permission you have given and the right to data portability. Send your request to info@khbemiddeling.nl. You will receive a response to the request within four weeks. We would also like to point out the possibility of submitting a complaint to the Dutch Data Protection Authority.

Safety

Personal data are personal and should remain personal. We find it just as important as you that your personal data do not go public or are processed unlawfully. We therefore apply all possible technical and organisational measures to safely handle your personal data. To secure your personal data we use security software such as a virus scanner and firewall, passwords for electronic systems and automatic removal of old data.

Storage personal data

We do not store your personal data longer than is strictly necessary for carrying out the purposes. If there are legal requirements applicable to the storage, the personal data are no longer stored than required by law.

Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdziesz nasze dane, zapoznasz się z czym sa dane osobowe, co my rozumiemy przez przetwarzanie danych osobowych. Rowniez to w jakim celu je przetwarzamy. Przeczytasz o tym jakie są twoje prawa, co robimy my, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie twoich danych osobowych i jak długo twoje dane osobowe pozostana w naszym systemie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową (www.khbemiddeling.nl) lub zawierasz umowę.


Nasze dane:
KH Bemiddeling
Tinelstraat 5
5654LS Eindhoven

Telefon: 040 844 50 07
Numer KvK: 73523097

www.khbemiddeling.nl
info@khbemiddeling.nl

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie dane, które przekazują informacje o Tobie i które są bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalne.

Przetwarzanie danych osobowych

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy jako:
zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, dostarczanie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, łączenia w celu ochrony, usuwania lub niszczenia danych osobowych.

Cele

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celu zamówienia
 • przygotowania ofert i umów
 • abyśmy mogli poinformować Cię o zmianach w naszych usługach lub produktach
 • wysyłać biuletyny, jesli wyraziles na to zgode
 • wysylac ogólne lub ukierunkowane oferty, na Twoje konto w naszej witrynie, aby publikować recenzje


Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, ulepszenia naszych usług, rozpatrywania skarg i zapobiegania oszustwom. Nigdy nie sprzedajemy twoich danych osobowych stronom trzecim. Sporządzamy rowniez profile użytkowników lub podejmujemy decyzje, które mogą mieć dla ciebie znaczące konsekwencje. W trosce o Twoje dane zawieramy umowę o przetwarzaniu z firmami, jeśli jest taka potrzeba.

Dane osobowe, które przetwarzamy

W celu realizacji celów przetwarzamy następujące dane osobowe:
– Imię i nazwisko
– Plec
– Miejsce zamieszkania
– Numer telefonu
– Adres e-mail
– Data urodzenia
– Miejsce urodzenia
– numersofi (BSN)
– Adres IP
– Numer konta bankowego

Twoje prawa

Chcesz wiedzieć, które dane osobowe zostały przetworzone?
Wyślij e-mail na adres info@khbemiddeling.nl z prośbą o sprawdzenie danych. Odpowiedź na wniosek otrzymasz najpóźniej w ciągu czterech tygodni.

Dane osobowe są błędne? Niekompletne? W inny sposób niezgodne z rozporządzeniem Generalnego Ochrony Danych (AVG) lub innych przepisach? Nie ma to znaczenia dla celów, dla których są przetwarzane. Następnie masz prawo do korekty swoich danych osobowych. Korekta polega na poprawie, dodaniu, usunięciu lub ochronie Twoich danych osobowych. Masz również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przetwarzania mniejszej ilosci danych osobowych które zostały podane. Masz prawo do wycofania się oraz prawo do przenoszenia danych. Wyślij zapytanie na adres info@khbemiddeling.nl. Odpowiedź na wniosek otrzymasz najpóźniej w ciągu czterech tygodni. Pragniemy również zwrócić uwagę na możliwość złożenia skargi do holenderskiego organu ochrony danych.

Bezpieczenstwo

Dane osobowe są osobiste i muszą pozostać osobiste. Uważamy, że jest to bardzo wazne, by nie trafily „na ulice” lub niezostaly prztwarzane niezgodnie z prawem. Dlatego stosujemy wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Do ochrony danych osobowych używamy oprogramowania zabezpieczającego, takiego jak skaner antywirusowy i zapora ogniowa, hasła do systemów elektronicznych oraz automatyczne usuwanie nieaktualnych danych.

Przechowywanie danych osobowych

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne. Jeżeli do przechowywania danych osobowych będą miały zastosowanie przepisy prawne, dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż wymagają tego odpowiednie paragrafy prawne.

©EenvoudigRecht.nl

POLSKI

POLSKI

1000 +

duizenden tevreden huurders

14 +

meer dan 14 jaar ervaring

600 +

adressen in eigen beheer

  KH Bemiddeling B.V.

  Als U registreerde bent bij Korpal huizen bemiddeling krijgt u alle nieuwe aanbod per mail. Zo bent U geïnformeerde met onze nieuwe aanbod.

  maandag08.00-17.00
  dinsdag08.00-17.00
  woensdag 08.00-17.00
  donderdag 08.00-17.00
  vrijdag 08.00-17.00
  zaterdag08.00-17.00
  Zondag08.00-17.00

  Adres

  Tinelstraat 5, 5654LS Eindhoven, Nederland

  KvK

  7352309

  BTW

  NL859557923B01

  Telefoon

  040 844 50 07