Bel ons: 040 844 50 07info@khbemiddeling.nl

Neder Tax

Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.khbemiddeling.nl ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Korpal Huizenbemiddeling uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Korpal Huizenbemiddeling onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Korpal Huizenbemiddeling niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Korpal Huizenbemiddeling wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Korpal Huizenbemiddeling op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Korpal Huizenbemiddeling.

 

Wijzigingen

Alle informatie die Korpal Huizenbemiddeling op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Korpal Huizenbemiddeling raadt je aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

 Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

 
 
Disclaimer

By visiting and using this website www.khbemiddeling.nl you agree to be bound by this disclaimer and the conditions contained in this disclaimer.

Information and referrals

All information provided on or through this website is of a general nature, no rights can be derived from this. Upon composing and maintaining this website Korpal Huizenbemiddeling acts very carefully. The sources and references have also been examined by Korpal Huizenbemiddeling for reliability. Despite such care Korpal Huizenbemiddeling cannot guarantee the correctness, completeness and timeliness of the information. Korpal Huizenbemiddeling expressly rejects any liability for the accuracy, completeness, timeliness of the information and the use of this website.

The information on and through this website offered by Korpal Huizenbemiddeling can be printed or downloaded for personal use. However, it is strictly prohibited to disclose, copy or distribute this information or take any other action that is inconsistent with the intellectual property rights of Korpal Huizenbemiddeling.

 

Modifications

All the information offered by Korpal Huizenbemiddeling on or through this website may be changed without notice. The text of this disclaimer is also subject to change without notice. Korpal Huizenbemiddeling encourages you to check regularly if the offered information and the text of this disclaimer has been modified.

Applicable law

The Dutch law is exclusively applicable to this website and disclaimer. Disputes are submitted to the competent court in the Netherlands.


©EenvoudigRecht.nl